Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Administrator Danych Osobowych

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Szkolenia dla biznesu. Katarzyna Dujanowicz , z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 37a/4, adres poczty elektronicznej : biuro@dujanowicz.pl, numer tel. +48 505 097 305
[dalej: Administrator]

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [dalej: RODO] w celu i na podstawie:

– informowania o produktach i usługach świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną oraz nawiązania kontaktu na podstawie wyrażonej zgody –  art. 6. pkt. 1 lit. a RODO

– wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b RODO

– wykonywania obowiązków nałożonych na Administratora na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c, f  RODO

Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, oraz innym podmiotom upoważnionym przez Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia, w szczególności w zakresie: obsługi księgowo-kadrowej, informatycznej oraz współpracy dotyczącej organizowania szkoleń.

Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu

Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług  oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora, na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania wyrażonej zgody oraz w  okresie przechowywania kopii bezpieczeństwa (30 dni).

Uprawnienia

Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona/y do:

a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,

b) żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,

e) wniesienia skargi do Organu Nadzorczego ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych )

f) jeżeli przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja co do wymogu/warunków podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych może skutkować odmową świadczenia usługi, w tym brakiem możliwości nawiązania kontaktu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, jednak nie będę służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

© 2014 - 2020 Copyright Dujanowicz All rights reserved.